หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา หมวดหมู่
เดือน
KPI ที่น่าสนใจจาก มูจิ
2017-06-12
พึงเป็นทรัพยากรมีคุณค่า ... 2017-06-12
2016-01-08
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และนอกจากมีความสามารถทางสมองแล้วควรจะมีความฉลาดทางอารมณ์หรือ E.Q. (Emotional Quotient) ด้วย เพราะการได้เรียนรู้ถึงความสามารถของผู้อื่นในทีมก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อการเป็นผู้นำที่โดดเด่นและเป็นผู้สนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในสนาม AEC ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ 2013-07-24
การเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพนั้นมิได้มีความหมายเพียงแค่ความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการมีทักษะชีวิตในการรู้จักเข้าใจตนเอง ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ของตนเองออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงความรักใคร่ในหมู่คณะอย่างกลมเกลียวภายใต้จริยธรรมอันดีงามของวัฒนธรรม ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ผ่านกิจกรรมและแบบฝึกหัดทางจิตวิทยาที่ประยุกต์ให้เกิดวิธีการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Learning by Doing) และประสบการณ์ตรง (Experiential Learning) ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเปิดกว้างที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด 2013-04-08
หลักสูตรนี้ทางสถาบัน ADI ออกแบบขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้เรียนรู้ถึงการตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างที่ถนัดและต้องการ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะรับมือกับความสำเร็จและความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิต 2013-04-08
ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์ วิเคระห์หนังในมุมมองของจิตวิทยาและพุทธศาสนา ผ่านเรื่องราวบนแผ่นฟิล์มที่ชื่นชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่ง 2013-01-27
หลักสูตรนี้ได้จัดขึ้นมาเพื่อเอื้อให้คนทำงานโดยเฉพาะแวดวงของผู้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือที่ทำงานไปแล้วระยะหนึ่ง ได้มีโอกาสกลับมาสำรวจ ทบทวนความรู้และทักษะต่างๆ ของตน แล้วฟื้นคืนความมั่นใจ แรงสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้น เหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำได้ปุ๋ยจนกลับมาเบ่งบานให้ผู้อื่นได้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่ง 2012-12-25
การฝึกอบรมภายใต้บรรยากาศของความสนุกสนานด้วยแบบฝึกหัดและเกมส์ทางจิตวิทยา เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกันเองและผ่อนคลาย แต่ได้มีประสบการณ์ตรง (Learning by doing) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว อีกทั้งผู้รับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสสำรวจพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อผู้อื่น และความรู้สึกของตนเองที่มีต่อผู้อื่นภายใต้การเอื้ออำนวยจากทีมวิทยากร เพื่อจะได้นำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน 2013-02-24
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้เรียนรู้ว่าความรักกับความสัมพันธ์ทางเพศนั้นไม่จำเป็นต้องไปด้วยกันเสมอไป ทุกคนสามารถเลือกที่จะรักกัน เลือกที่จะรักตนเองและคนรอบตัว และเลือกที่จะไม่ต้องไปถึงปากทางของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้ 2013-02-21
หากเปรียบความรักเป็นดั่งเมล็ดพันธุ์ การที่ความรักจะเติบโตอย่างงดงามนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งการใช้เวลาร่วมกัน การรับฟังซึ่งกันและกัน การยอมรับอีกฝ่ายหนึ่ง และการปรับตัวเข้าหากัน การเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นเป็นศาสตร์ที่ไม่มีสูตรตายตัว อีกทั้งยังต้องละเอียดให้มากว่า สิ่งที่ได้ยินมีความหมายแท้จริงอย่างไร หรือเรากำลังตีความคำพูดเหล่านั้น หากอยากจะเข้าใจ เราต้องละความเป็นตัวเราเพื่อเข้าใจเขา สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนยาก แต่สามารถฝึกฝนให้เกิดเป็นทักษะได้ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 2012-12-25
หลักสูตร ‘Amazing Team: ทีมงานมหัศจรรย์’ เป็นหลักสูตรที่สถาบันวันที่ฉันตื่นสร้างออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยการนำหลักการและกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาประยุกต์ผ่านการพูดคุยในกลุ่มที่มีวิทยากรเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศของการเกื้อกูลและเข้าถึงใจซึ่งกันและกัน อันจะทำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง แล้วนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้เพื่อการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพอย่างที่สุด 2012-12-25
การทำงานในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น!” เป็นคำพูดที่เรามักได้ยินกันอยู่เสมอ “เราต้องสร้างทีมให้แข็งแกร่ง สามัคคีกัน!!” คือคำตอบที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง “แต่จะทำอย่างไรล่ะ!?” คือคำถามที่ปรากฏขึ้นในใจทุกครั้ง หลักสูตร ‘Walk Rally สัมพันธ์’จึงเป็นการเอื้อให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กรของตน ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานในอีกบรรยากาศหนึ่ง แต่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตการทำงานได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น 2012-12-25
‘awakening days institute’ ได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเอื้อให้คนทำงานโดยเฉพาะแวดวงของผู้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือที่ทำงานไปแล้วระยะหนึ่ง ได้มีโอกาสกลับมาสำรวจ ทบทวนความรู้และทักษะต่างๆ ของตน แล้วฟื้นคืนความมั่นใจ แรงสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้น เหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำได้ปุ๋ยจนกลับมาเบ่งบานให้ผู้อื่นได้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่ง 2012-12-25
โดย ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์ เล่าถึงที่ ท่านติช นัท ฮันห์ พระอาจารย์เซนระดับโลก ได้อธิบายธรรมชาติจิตใจของมนุษย์โดยอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ๆ และใช้ภาษาที่สอดคล้องกับจิตวิทยาตะวันตกในเรื่องของจิตสำนึก และจิตไร้สำนึก 2013-01-21
จะสันติกันได้อย่างไร .. 2012-12-25
"มีรักแล้วมีทุกข์" ความรักนั้นเลวร้ายงั้นหรือ?? เราหลายคนสั่น "หัว" และ "หัวใจ" ... 2012-12-25
สมัยตอนเป็นเด็ก อยู่ๆ ผมก็เกิดความสงสัยว่า หากเหวี่ยงขาขึ้นข้างบนเต็มแรง แล้วจะทำให้ร่างกายหมุนเป็นวงกลมคล้ายตัวเอกในการ์ตูนญี่ปุ่นที่เพิ่งอ่านจบไปได้หรือไม่ 2012-12-25
Learn how to love in mindfulness with Larry Ward & Peggy Rowe-Ward Dharma teachers from Plum Village founded by Thich Nhat Hanh from USA to lead a mindful workshop in Chiang Mai (Conduct in English with Thai translation) Sunday 13th January 2013 9.00 am - 4.00 pm at Holiday Garden Hotel 2012-12-25
เรียนรู้วิถีแห่งสติในการรักกับ Larry & Peggy Rowe-Ward วิทยากรผู้ผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างการฝึกสติในวิถีหมู่บ้านพลัม กับวิชาการด้านจิตวิทยาและชีวิตจริงที่เป็นคู่รักของคนในฝันของใครหลายคน (บรรยายภาษาอังกฤษและมีล่ามแปลภาษาไทยโดย สหรัฐ เจตมโนรมย์ ผู้เขียน ห้าวันที่ฉันตื่นกับ ติช นัท ฮันห์) วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2012-12-25