หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
อ.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ
นักจิตวิทยา / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา

ข้อมูลส่วนตัว

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน

 

หัวข้อที่เคยฝึกอบรมหรือบรรยาย

 

เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
การพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต 
การสื่อสารและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 
มนุษยสัมพันธ์กับการเป็นผู้นา 
จิตวิทยาการบริการ

 

หน่วยงานที่เคยฝึกอบรมหรือบรรยาย

 

สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
บริษัท ANS Audit จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท ฟอร์ด อเมริกันมอร์เตอร์ จำกัด
บริษัท  คอร์ปเปอร์บลูจำกัด
บริษัท นวพร โอเปอเรชั่น จากัด 
สำนักงานจังหวัดลำพูน
กรมคุมประพฤติ
คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิจิตศิลป์, สหกรณ์ออมทรัพย์, สภาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
ศูนย์บริการให้การปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชมรมผลิช่อ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในเครือของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สสส. 
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์ จังหวัดลาพูน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
ศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
เครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 จังหวัดภาคเหนือ 
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำพูน 
 
ฯลฯ