หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
อ.อังคณา นักสำรวจ
นักจิตวิทยา / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา

ข้อมูลส่วนตัว

นักจิตวิทยาการปรึกษาที่นอกจากจะมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสอบ TOEIC เต็ม 900 คะแนนแล้ว ยังเป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในหัวข้อด้านการพัฒนาตนเอง,ทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ออกแบบและดำเนินการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยผสมผสานการเรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติกับเทคนิคการสร้างแรงจูงใจทางจิตวิทยา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เปิดสอนและจัด In-House Training ให้กับองค์กรที่สนใจ
 

 

 
 
 
 

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน


การศึกษา
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
การอบรม
 
Target Selected Interview Training, Development Dimensions International, Bangkok , 2014
Facilitator Skills Training, Development Dimensions International, Bangkok ,2014, 
Service Manager Assessor Training, Development Dimensions International, Swissotel Park Nai Lert, Bangkok ,2014
Career and Vocational Exploration , Saddleback College  ,California. 2007
 
 
ประวัติการทำงานและการเป็นวิทยากร                                                                                                                                        
 
พฤษภาคม 2556  – ปัจจุบัน
Studying Senior Consultant, Trans World Education (TWE)
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านการบริการต่างๆ รวมถึงปรับโครงการต่างๆที่บริษัทมีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับการต้องการของตลาดมากขึ้น
วางแผนและจัดการอบรมก่อนการเดินทางเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ (ระยะสั้น) ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่นโรงเรียนราชินี โรงเรียนราชินีบน และ โรงเรียนจิตรลดา เพื่อให้คณะครูและนักเรียนมีความเข้าใจถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม รวมถึงเสริมสร้างทักษะชีวิต (Life Skills)ต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นในการนำไปใช้แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษาได้
 
พฤษภาคม 2556  – ปัจจุบัน
ผู้ก่อตั้งและผู้สอน , English House (โรงเรียนภาษาอังกฤษ)
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการสร้างแรงจูงใจจากภายใน รวมทั้งการใช้เทคนิคการเรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 
กุมภาพันธ์ 2560
วิทยากร “Team Building & EQ Development”  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
 
กรกฎาคม 2559
Group Leader, Swanage UK
เป็นผู้นำกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหิดลนานาชาติ (MUIDS) เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาภาคฤดูร้อนที่เมือง Swanage, UK โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้การปรึกษาด้านภาษาและการปรับตัวกับเพื่อนจากนานาประเทศ
 
พฤษภาคม 2559 
วิทยากร English and Personality Development สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เมษายน 2559
Group Leader, Bournemouth UK
 
เป็นผู้นำกลุ่มนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาและราชินีบน เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาภาคฤดูร้อนที่เมือง Bournemouth, UK โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและประสานงานกับโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในประเทศอังกฤษเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น
 
กุมภาพันธ์ 2558
วิทยากร  “Leadership, Teamwork and Public Speaking”  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
 
ตุลาคม 2556
วิทยากร  “Personality and English Development” ให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ความสามารถพิเศษ                                                                                                                
ด้านภาษา ภาษาอังกฤษ TOEIC 990 (เต็ม)