หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์
นักจิตวิทยา / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา

ข้อมูลส่วนตัว

จบปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาการปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ผู้สอนด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดมาเกือบ 20 ปี อดีตรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์ทางด้านจิตวิทยา รวมเข้ากับการฝึกฝนดูแลจิตใจตามแนวทางคำสอนของพุทธศาสนา ผสานเข้ากับวิสัยทัศน์แบบผู้บริหาร เมื่อรวมคุณสมบัติเหล่านี้เข้าด้วยกันบวกกับใจที่รักในการเป็นวิทยากรช่วยเหลือผู้คน คุณจะได้พบและเรียนรู้ไปกับบุคคลที่ลุ่มลึก กว้างขวาง ทว่าอ่อนโยนและอบอุ่นยิ่ง

 

 

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน

 •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประสบการณ์งานสอนและงานวิจัย

 • การสอน

ระดับปริญญาตรี ได้แก่ จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาความผิดปรกติทางจิต จิตบำบัด 
       จิตวิทยาการปรึกษา การวัดและการประเมินผลทางจิตวิทยาคลินิก การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก

ระดับปริญญาโท ได้แก่ การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มขั้นสูง

 • การวิจัย

2542 การศึกษาการจัดทำแผนทางการศึกษาในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

2545  ผลการฝึกอบรมพัฒนาตนตามแนวพุทธของบุคลากรมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

2549 ผลของกลุ่มการพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นศีลและปัญญา
2550 ต่อสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผลเนื่องต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2551 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ตามปัจจัยส่วนบุคล

2552 การพัฒนานักจิตวิทยาการปรึกษาด้วยกลุ่มพัฒนาตน

 

หน่วยงานที่เคยฝึกอบรมหรือบรรยาย

 • โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯ
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ
 • บริษัทโฟนิกซ์ จำกัด กรุงเทพฯ
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
 • บริษัท ฟอร์ด อเมริกันมอร์เตอร์ จำกัด
 • บริษัท ลำพูน พาส แพ็ค จำกัด
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
 • Aid Medicale Internationale (AMI)
 • องค์การ Actionadi ประเทศไทย
 • สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเด็ก เชียงใหม่
 • ทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่
 • ทัณฑสถาน จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนสตรีวิทย์ 2 กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนเรยีนาเชลี เชียงใหม่
 • โรงเรียนส่วนบุญไวทโยปถัมภ์ ลำพูน
 • โรงเรียนกวดวิชาวัฒนา เชียงใหม่
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
 • สำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิต หาวิทยาลัยขอนแก่น

 ฯลฯ

  

   การทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์

อาสาสมัครมูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เพื่อการภาวนาเจริญสติตามแนวทางของท่านติช นัท ฮันห์ จากหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน