หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
อ.สหรัฐ เจตมโนรมย์
นักจิตวิทยา / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา

ข้อมูลส่วนตัว

ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์พิเศษสอนจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาถึง 95% ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น ฝึกอบรมด้านการพัฒนาตนเอง การสร้างทีมงานในองค์กรและสถานศึกษาผ่านการเจริญสติสำหรับยุคสมัยใหม่ มีผลงานหนังสือระดับ best sellerในเครืออมรินทร์คือ ‘ห้าวันที่ฉันตื่น กับติช นัท ฮันห์’ และ ’21 คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม’

 

 

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น
 • อาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นักจิตวิทยา / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาด้านการสร้างทีมและการพัฒนาตนผ่านจิตวิทยาเชิงบวก
 • กรรมการมูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย
 • ล่ามแปลภาษาโครงการ คลินิกฝังเข็มผู้ติดเชื้อ HIV โรงพยาบาลแม่ออน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ Laura Louie Hope Foundation ประเทศแคนาดา

 

การศึกษา

· กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· ปริญญาโท ศิลปศาตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

· Certified - Path of the Buddha (The Europian Institute of Applied Buddhism - EIAB) เยอรมนี

· Certified - Science of the Buddha (The Europian Institute of Applied Buddhism - EIAB) เยอรมนี

 

หน่วยงานที่ฝึกอบรมหรือบรรยาย

องค์กรเอกชน

· บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชัน (Dtac)

· บริษัท CPF จำกัด (เขตภาคเหนือตอนบน)

· ๋JP Morgan

· Medtronic Thailand

· บริษัท พรีเมียร์ม คาร์แคร์ จำกัด กรุงเทพฯ

· โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯ

· บริษัทโฟนิกซ์ จำกัด กรุงเทพฯ

· บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทริกส์ จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

· บริษัท ฟอร์ด อเมริกันมอร์เตอร์ จำกัด

· บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

· โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่

· โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่

· บริษัท ลำพูน พาส แพ็ค จำกัด

· บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด

· บริษัท สินธานี จำกัด

· บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด

· บริษัท สินธานีอิเล็คทรอนิกส์ จำกัด

· บริษัท สแตนดาร์ททัวร์ จำกัด

· Aid Medicale Internationale (AMI)

· The Border Consortium

· องค์การ Actionadi ประเทศไทย

 

หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

· สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ตุรกี

· สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงจากาตาร์ อินโดนีเซีย

· กรมการค้าภายใน

· สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

· สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

· สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เชียงใหม่

· ธนาคารแห่งประเทศไทย เชียงใหม่

· กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

· การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

 

· องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

· สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· ศูนย์ภาษา, ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

· คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

· สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

· คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์คณะสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ สถาบันภาษา สถาบันวิจัยสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

· คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

· สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

· คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

· คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

· สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศักษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

· โรงพยาบาลศรีธัญญา

· โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

· โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

· โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

· โรงพยาบาลสุรินทร์

· สถาบันธัญญารักษณ์ ขอนแก่น

· กลุ่มคลัสเตอร์เซรามิก ลำปาง

· ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่

· สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเด็ก เชียงใหม่

· ทัณฑสถาน จังหวัดเชียงราย

· โรงเรียนสตรีวิทย์ 2 กรุงเทพฯ

· โรงเรียนส่วนบุญไวทโยปถัมภ์ ลำพูน

· โรงเรียนกวดวิชาวัฒนา เชียงใหม่

· คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

· มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

· ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิต หาวิทยาลัยขอนแก่น

 

องค์กรเอกชน

· บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชัน (Dtac)

· บริษัท CPF จำกัด (เขตภาคเหนือตอนบน)

· ๋JP Morgan

· Medtronic Thailand

· บริษัท พรีเมียร์ม คาร์แคร์ จำกัด กรุงเทพฯ

· โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯ

· บริษัทโฟนิกซ์ จำกัด กรุงเทพฯ

· บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทริกส์ จำกัด (มหาชน)

· ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

· บริษัท ฟอร์ด อเมริกันมอร์เตอร์ จำกัด

· บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

· โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่

· โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่

· บริษัท ลำพูน พาส แพ็ค จำกัด

· บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด

· บริษัท สินธานี จำกัด

· บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด

· บริษัท สินธานีอิเล็คทรอนิกส์ จำกัด

· บริษัท สแตนดาร์ททัวร์ จำกัด

· Aid Medicale Internationale (AMI)

· The Border Consortium

· องค์การ Actionadi ประเทศไทย

ฯลฯ

 

งานเขียน

 • Summer Job in USA : Work & Travel ฉบับนักศึกษา' สำนักพิมพ์วงกลม พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2550
 • 'สูงวัย ไม่สูญค่า' (ร่วมเขียน) โดยการสนับสนุนของ สสส. และ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2550
 • 'ห้าวันที่ฉันตื่น กับติช นัท ฮันห์' หนังสือแนะนำจากโครงการ ประกวดหนังสือดีเด่น รางวัล 7 Book Awards ประจำปี 2551 พิมพ์ครั้งที่ 8 พฤษภาคม 2555 สำนักพิมพ์อมรินทร์
 • ดูแลกันในวันลืมเลือนพิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2555 สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
 • '21 คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม' เล่ม 1 เมษายน 2554, เล่ม 2 กรกฎาคม 2555, เล่ม 3 สิงหาคม 2557 มูลนิธิหมู่บ้านพลัม
 • 'วัดเพื่อพัฒนาเยาวชนและครอบครัว' เมษายน 2556 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

การทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์

อาสาสมัครมูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เพื่อการภาวนาเจริญสติตามแนวทางของท่านติช นัท ฮันห์ จากหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน