หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
หสม. สถาบันวันที่ฉันตื่น (awakening days institute)
เป็นองค์กรให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองทั้งในมิติส่วนบุคคล เช่น ทักษะชีวิต การค้นหาตนเองเพื่อการเรียนและการทำงาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ ศิลปะการใช้ชีวิต และการ เจริญสติในชีวิตปัจจุบันสมัย มิติสังคม เช่น การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้ตาม การ เป็นผู้ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมิติของครอบครัว เช่น การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ การสร้าง ครอบครัวที่แข็งแรงทั้งเศรษฐกิจและความรักรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพื่อให้เกิดความงอก งามแห่งชีวิต โดยในทุกมิติของการบริการวิชาการเหล่านี้จะมี "การเจริญสติ" และ "ความเบิกบาน" เป็นพื้นฐานสำคัญ
ตื่นจากการไม่รู้
ตื่นจากการไม่เข้าใจ
ตื่นจากการหลงลืม
เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพแห่งการ "ตื่น" อยู่ในตัวทั้งสิ้น
เนื่องจากทุกหลักสูตรจะประกอบด้วยหลักการเจริญสติแบบประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตของผู้คน ในปัจจุบัน หสม. สถาบันวันที่ฉันตื่น (awakening days institute) จึงประกอบไปด้วยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอันหลากหลาย ทว่านอกจากจะเชี่ยวชาญในสาขาของตนเองแล้ว วิทยากรทุกท่านยังฝึกฝนเรียนรู้การเจริญสติในรูปแบบต่างๆ เป็นการส่วนตัวอีกด้วย ซึ่งการ เจริญสตินี้เองคือองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้หลักสูตรการฝึกอบรมของ หสม. สถาบันวันที่ ฉันตื่นมีความโดดเด่นที่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้ "ตื่น" ขึ้น