หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
หลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาและการฝึกสติ : เติมไฟในการทำงาน Nourishing the Helper for Hospital

หลักการและเหตุผล

         งานของผู้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือนั้น โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานภายในโรงพยาบาล เป็นงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์และความเครียดของผู้อื่นอยู่เสมอ การรักษาจิตใจของผู้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือให้สดใหม่อยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง หาไม่แล้ว ผู้ให้บริการและให้ความช่วยเหลืออาจมองความทุกข์ของผู้รับบริการด้วยความชินชาและช่วยเหลืออย่างเหนื่อยล้า ซึ่งการช่วยเหลือนั้นอาจไม่เต็มศักยภาพของผู้ให้บริการและผู้รับบริการก็ไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่

        ‘awakening days institute’ กลุ่มนักจิตวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมทางด้านจิตวิทยาและการฝึกสติสำหรับผู้คนในยุคสมัยใหม่ ได้จัดหลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาและการฝึกสติ: เติมไฟในการทำงานขึ้นเพื่อเอื้อให้คนทำงานโดยเฉพาะแวดวงของผู้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือที่ทำงานไปแล้วระยะหนึ่ง ได้มีโอกาสกลับมาสำรวจ ทบทวนความรู้และทักษะต่างๆ ของตน แล้วฟื้นคืนความมั่นใจ แรงสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้น เหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำได้ปุ๋ยจนกลับมาเบ่งบานให้ผู้อื่นได้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฟื้นคืนกำลังใจในการทำงานในฐานะผู้ช่วยเหลือให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

2. เพื่อทบทวนทักษะการช่วยเหลือของผู้ให้บริการและพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

3. เรียนรู้วิถีการฝึกสติที่เหมาะสมสำหรับคนทำงาน เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบัน

รูปแบบการอบรม

                การบรรยาย กิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยาและการฝึกสติแบบประยุกต์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

                ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคลากรด้านงานสุขภาพจิต

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้สำรวจตนเองในฐานะผู้ทำงานด้านการให้บริการและความช่วยเหลือในมิติของจิตใจที่มีความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น และก่อเกิดกำลังใจ ความมั่นใจ รวมถึงความเข้าใจในตนเอง และมีสติในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อจะสามารถกลับไปให้บริการและการช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการในที่ทำงานได้อย่างเบิกบานและเต็มศักยภาพของตนต่อไป

 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยอบรมหลักสูตร

     หน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

  

  

 

 

เมื่อ : 2012-12-25