หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
หลักสูตร Amazing Team: ทีมงานมหัศจรรย์

         หลักสูตร ‘Amazing Team: ทีมงานมหัศจรรย์’ เป็นหลักสูตรที่สถาบันวันที่ฉันตื่นสร้างออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยการนำหลักการและกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาประยุกต์ผ่านการพูดคุยในกลุ่มที่มีวิทยากรเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศของการเกื้อกูลและเข้าถึงใจซึ่งกันและกัน อันจะทำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง แล้วนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้เพื่อการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพอย่างที่สุด

 
วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้ทักษะวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในทีม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม

หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม
เรียนรู้การสื่อสารภายในทีม : เรียนรู้ความเกี่ยวเนื่องของพฤติกรรมและจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมของตนที่มีผลต่อผู้อื่น และเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การฟังอย่างเข้าถึงใจ การถ่ายทอดความรู้สึกของตนอย่างลึกซึ้ง
เรียนรู้การทำงานเป็นทีม : เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความกลมเกลียว เรียนรู้การเกื้อกูลและยอมรับซึ่งกันและกัน
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ : เรียนรู้การมีอัธยาศัยกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีต่อกัน ลดช่องว่างระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 
รูปแบบเกี่ยวกับการฝึกอบรม
กิจกรรมเชิงจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย
 
 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยอบรม

 

      หน่วย Family ของมูลนิธิเบยูก้า

  
 
  
 
  


     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

  
 
 
 

        สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                       
 
                                                           
 

             กลุ่มคลัสเตอร์เซรามิก ลำปาง

   

 

  

 

เมื่อ : 2012-12-25