หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
สื่อสาน : การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ในองค์กร

 


        “การสื่อสารภายในองค์กร - Internal Communication Skill” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลายหลายช่องทาง รวมทั้งบุคลากรทุกระดับขององค์กรมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจะก่อให้เกิดการประสานงานภายในองค์กรที่ดี และราบรื่นและปัจจุบันนี้องค์กรแทบทุกองค์กรในประเทศไทยพยามยามที่จะนำเอาเทคโนโลยี กิจกรรม กฎระเบียบ เทคนิคการบริหารใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร เพียงเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการจัดระเบียบ การสร้างประสิทธิภาพการทำงาน การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารในองค์กร แต่สิ่งหนึ่งที่มักถูกละเลยและไม่ทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างจริงจังนั่นก็คือ “เรื่องของการสื่อสาร” ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่จะนำมาขับเคลื่อนองค์กรก็ ประสบกับความล้มเหลว เพราะไม่ได้รับความร่วมมือ หรือถูกพนักงานต่อต้าน เหตุผลก็คือ พนักงานไม่ได้รับการสื่อสารหรือข้อมูลที่ชัดเจนพอ

ด้วยเหตุนี้ ความไม่เข้าใจกันจึงอาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะระบบสื่อสารภายในองค์กรที่ไม่เหมาะสม และไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ทันต่อเวลา จึงอาจทำให้การทำงานไม่ได้รับความร่วมมือ หรือการสนับสนุนเท่าที่ควร เมื่อไม่ได้รับความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจากบุคลากร ก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้

        ดังนั้นการอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้จะมุ่งให้ผู้ที่จัดระบบการสื่อสารภายในองค์กร ได้เห็นภาพจุดอ่อนของการสื่อสารในองค์กรของตน เพื่อเพิ่มแนวทางในการจัดระบบสื่อสารภายในองค์กร ทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อผสมผสานให้เหมาะสมกันในแต่ละองค์กรทำให้สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านของการทำงานและด้านของความสัมพันธ์แบบเพื่อร่วมงาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในองค์กร

2. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ทั้งในฝ่ายที่ตนเองรู้จักอยู่แล้ว และขยายไปยังกลุ่มเพื่อนร่วมงานในส่วนอื่น

3. เพื่อให้บุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถนำการเรียนรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันต่อไป

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันและสามารถนำการเรียนรู้ที่ได้นั้นปรับใช้ในการทำงานร่วมกันในองค์กร เพื่อเพิ่มแนวทางในการจัดระบบสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

รูปแบบการฝึกอบรม

ฝึกอบรมภายใต้บรรยากาศของความสนุกสนานด้วยแบบฝึกหัดและเกมส์ทางจิตวิทยา เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกันเองและผ่อนคลาย แต่ได้มีประสบการณ์ตรง (Learning by doing) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว อีกทั้งผู้รับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสสำรวจพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อผู้อื่น และความรู้สึกของตนเองที่มีต่อผู้อื่นภายใต้การเอื้ออำนวยจากทีมวิทยากร เพื่อจะได้นำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

2 วัน 1 คืน

 

จำนวนคน

ไม่เกิน 100คนผู้ประสานงาน

คุณฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ

awakeningdays@gmail.com

086-5284158, 053-810849 

 

 ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยอบรมหลักสูตร
 

        เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงราย

 
   

"เรารู้แล้วว่าการคิดบวกที่เขาว่ากันมันเป็นอย่างไร และเราก็ทำได้จากที่มาสองวันนี้"

"พี่รีบเคลียร์งานตอนเช้า เพื่อให้เข้ามาในห้องนี้ให้ทัน เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าอยากมาเข้าร่วมการอบรม ทุกทีเข้ามาก็เตรียมตัวว่าเขาจะบรรยายแล้วเราจะหลับ แต่นี่เขาให้หลับจริงแล้วก็ชอบมาก"

"ได้ประโยชน์มาก ยิ้ม หัวเราะทั้งวัน แล้วที่คุยกันเมื่อกี้ทำให้รู้สึกว่าเรามีกำลังใจขึ้นเยอะ จิตใจเราดีขึ้น เราเข้าใจกัน ทีนี้ไปทำงานกับผู้ต้องขังก็จะดีขึ้น"

แต่ที่แน่ๆ ... ความสุขแบ่งปันกันได้

 
   
 

         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
   
 

"สนุกมาก ผมไม่ได้หัวเราะอย่างนี้มานานแล้ว"

"ไม่ได้มีงานอย่างนี้นานแล้ว เราได้คุยกับหลายคนที่แค่เห็นหน้าก็วันนี้แหละ"

"อยากให้มีอีก"

 
  
 
 

        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

              
 
     
 
หลายคนบอกว่าเป็นสองวันที่มีความหมาย รูปภาพที่ไปถ่ายด้วยกันก็มีความทรงจำที่ตัวเองตั้ังใจให้เป็น ได้เห็นบางคนหัวเราะร่าอย่างไม่เคยได้เห็นมาก่อน ได้รู้ว่าคนอื่นๆ คิดอย่างไรกับตน และได้มีโอกาสบอกกล่าวความคิด ความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นได้ทราบผ่าน "การฟังที่ลึกซึ้ง" ที่ทำเอาเกือบทุกคนซึ้งจนน้ำตาไหลไปตามกัน
 
  

หลังจบงานเราได้ยินเสียงตอบรับมาว่า "เพิ่งรู้ตัวว่าน่าจะไปพบนักจิตวิทยามาตั้งนานแล้ว" , "ประทับใจมากเพราะได้พูดทุกสิ่งในใจออกมาและทุกคนฟังเราเป็นอย่างดีจนเข้าใจเรา"  และ "ไม่นึกว่าพวกเราจะใช้ทิชชู่กันเปลืองขนาดนี้"

 

        องค์การบรรเทาทุกข์แห่งคริสตจักรนอร์เวย์ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายศาสนาด้านเอดส์แห่งประเทศไทย

 
  
  
 


"เหนื่อยก็มีบ้าง" คือประโยคแรก "แต่ผมมีความสุขมาก" คือประโยคหลังที่มาพร้อมกับการยกหัวแม่โป้งให้กับทีมวิทยากร คือคำจำกัดความของหลักสูตรนี้ 

 
 
  
 

 

 

         บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด

       
 
       
 
  

 เวลากิจกรรมทำเต็มที่ เวลาสรุปและทบทวนก็ได้มาตรฐานผู้บริหารอย่างไม่ตกหล่น ในวันนั้นการเรียนรู้จึงเข้มข้น ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างมีความหมายและพร้อมนำไปปฏิบัติงานกับตัวเองและผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป โดยไม่หลงลืมประโยคเด็ด "กลับมาดูแลการสื่อสารของเราให้ดีนะ" เป็นสำคัญ

 

        สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       

 

        

จนถึงชั่วโมงสุดท้าย กลุ่มชายหนุ่มเกือบจะไม่ยอมกลับบ้านเพราะอยากทำกิจกรรมต่อ ส่วนกลุ่มสาวๆ เขียนข้อความไว้บนลูกโป่งแล้วนำมายื่นให้กับทีมวิทยากรสั้นๆ "ขอบคุณค่ะ" เพียงเท่านี้เราก็รู้สึกว่า "ดีใจจัง"  

  

 

 

      มูลนิธิคริสจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

      

  

      

 

        สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        

     

มีผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบประเมินจํานวน30 คน พบว่าบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบประเมินเห็นว่าหัวข้อที่จัดการอบรมในครั้งนี้มีความเหมาะสมกับความต้องการของสถาบันฯและความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดอบรมในครั้งนี้ระดับดีถึงดีมากโดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.79 และร้อยละ79 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระยะเวลาที่จัดการอบรมมีความเหมาะสมดีแล้ว

        

 

 

เมื่อ : 2013-02-24