หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
หลักสูตร Reaching for the star

 หลักสูตร

Reaching for the Stars

หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

สถาบันวันที่ฉันตื่น ได้สร้างหลักสูตร "Reaching for the Stars" นี้ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้เรียนรู้ถึงการตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างที่ถนัดและต้องการ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะรับมือกับความสำเร็จและความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิต และเป็นการเตรียมนักเรียนอันเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)ให้ชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 เพื่อเรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างที่ถนัดและต้องการ และเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะรับมือกับความสำเร็จและผิดหวังอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

·ฝึกการตั้งเป้าหมาย : เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับตน

·เรียนรู้การบริหารเวลาอย่างคุ้มค่า : เพื่อให้ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุด

·ทักษะการแก้ปัญหา : เห็นความสำคัญของการวางแผนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

·เมื่อล้ม-ลุกเป็น : เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเมื่อล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิกต่อชีวิต

·เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ : เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ลดช่องว่างระหว่างกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

   

รูปแบบเกี่ยวกับการฝึกอบรม

·การทำกิจกรรมเชิงจิตวิทยาแบบเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง (Experiential Learning)

·กิจกรรมกลุ่มเชิงจิตวิทยา

·การบรรยาย

 

ผู้เข้ารับการอบรม

 จำนวน 100 คน

 

ผู้ประสานงาน

 คุณฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ

 สถาบันวันที่ฉันตื่น (Awakening Days Institute : ADI)

17/2 หมู่5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์ติดต่อ  โทร : 086-5284158 Fax: 053-810849

E-mail : awakeningdays@gmail.com

www.awakeningdays.com

www.facebook.com/Awakeningdays

 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยอบรมหลักสูตร

        นักเรียนระดับชั้นม.5 และ ม.6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

"ใครๆ ก็มีความฝัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงฝั่งฝันได้ คือสิ่งที่ทุกคนรู้ดี แต่ในงานครั้งนี้ ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการจัดการความฝันของตนเองอย่างมีระบบ ตระหนักรู้ว่าการจัดการที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร และฝันที่เหมาะสมกับตัวคืออะไร โดยได้กำลังใจ+มิตรภาพเป็นของแถมไปอีกเพียบ"

"เป็นค่ายที่ไม่เหมือนค่ายไหนที่เคยไปมาก่อน มันแปลกและสนุกมาก และเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองมากเหลือเกิน" 

"ชอบการได้อยู่ในกลุ่มย่อยที่พูดคุยกับเพื่อนมาก มันทำให้เราได้เข้าใจกัน ได้ช่วยเหลือกัน เป็นกำลังใจให้กัน"

"เราได้รู้ว่าฝันที่เมื่อก่อนมันฟุ้งอยู่ในหัว ตอนนี้รวมกันเป็นก้อนเดียว และเหมือนกับว่าเราจะคว้ามันได้แล้วค่ะ"

 
        

       

 

 

เมื่อ : 2013-04-08