หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
หลักสูตร Empowering the Students: ปลุกพลังใจให้นักศึกษา หลักสูตร 1 วัน

   Empowering the Students: ปลุกพลังใจให้นักศึกษา  

หลักสูตร 1-3 วัน

     การเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพนั้นมิได้มีความหมายเพียงแค่ความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการมีทักษะชีวิตในการรู้จักเข้าใจตนเอง ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ของตนเองออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงความรักใคร่ในหมู่คณะอย่างกลมเกลียวภายใต้จริยธรรมอันดีงามของวัฒนธรรม

     ด้วยความเชื่อว่า สิ่งต่างๆ ข้างต้นนั้นเป็นทักษะที่ฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ผ่านการเรียนรู้ สถาบันวันที่ฉันตื่น จึงได้สร้างหลักสูตร ‘Empower the Students: ปลุกพลังใจให้นักศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เรียนรู้ทักษะชีวิตเหล่านี้ผ่านกิจกรรมและแบบฝึกหัดทางจิตวิทยาที่ประยุกต์ให้เกิดวิธีการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Learning by Doing) และประสบการณ์ตรง (Experiential Learning) ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเปิดกว้างที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด

 

เนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

  • เข้าใจลักษณะและบุคลิกภาพของตนเอง : เรียนรู้ความเกี่ยวเนื่องของพฤติกรรมและจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมของตนที่มีผลต่อผู้อื่น
  • เรียนรู้การทำงานเป็นทีม : เรียนรู้วิธีการจัดการเวลา บริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกเสียสละเพื่อส่วนรวม : เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อกันและกัน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน
  • สร้างความสัมพันธ์ : เชื่อมโยงสายใยความผูกพันระหว่างหมู่คณะให้รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

รูปแบบเกี่ยวกับการฝึกอบรม

  • การทำกิจกรรมเชิงจิตวิทยาแบบเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง (Experiential Learning)
  • กิจกรรมกลุ่มเชิงตวิทยา
  • การบรรยาย

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

            100 คน

ผู้ประสานงาน

คุณฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ

สถาบันวันที่ฉันตื่น (ADI - Awakening Days Institute)

17/2 หมู่5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์ติดต่อ  โทร : 086-5284158 Fax: 053-810849

E-mail : awakeningdays@gmail.com

www.awakeningdays.com

https://www.facebook.com/Awakeningdays  

 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยอบรมหลักสูตร

              นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

"เริ่ดค่ะ วันนี้สนุกมาก"

"ขอบคุณที่ทำให้พวกเรารักกันมากขึ้น"

"เวลาน้อยไป อยากได้สัก 2-3 วันได้ไหม"

"ขอให้จัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกปี"

 

 

               โรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์ จ.ลำพูน

 
 
  
 
 

                นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
  
 
   
 
 

 

 
 

 

เมื่อ : 2013-04-08