หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
ทักษะผู้นำเพื่อความสำเร็จ

        บริษัท CP All ระบุลักษณะของภาวะผู้นำที่จำเป็นต้องมี เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานว่า ประกอบด้วย มีความจริงใจ ไม่ศักดินา ใช้ปิยะวาจา อย่าหลงอำนาจ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม ให้ความเมตตา กล้าตัดสินใจ อาทรสังคม บ่มเพาะคนดี และ มีใจเปิดกว้าง

        ในขณะที่หนึ่งในปรัชญาการทำงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์คือ 

‘ความสำเร็จของงาน อยู่ที่คุณภาพของคน หัวใจในการทำงานให้สำเร็จ มิใช่อยู่ที่การสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงการสร้างเสริมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก และความสามัคคีด้วย’

       ดูผิวเผิน หลักการอาจแตกต่างกัน แต่หัวใจของความสำเร็จที่ทั้งสององค์กรใหญ่ให้ความสำคัญคือ ทักษะของผู้นำ

เพราะการ ‘นำ’ ที่แตกต่างกัน ย่อมพาทีมไปถึงเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน

        การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และนอกจากมีความสามารถทางสมองแล้วควรจะมีความฉลาดทางอารมณ์หรือ E.Q. (Emotional Quotient) ด้วย เพราะการได้เรียนรู้ถึงความสามารถของผู้อื่นในทีมก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อการเป็นผู้นำที่โดดเด่นและเป็นผู้สนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในสนาม AEC ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้

        สถาบัน ADI : Awakening Days Institute – สถาบันวันที่ฉันตื่น ได้ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะผู้นำเพื่อความสำเร็จ ให้หัวหน้างานสมัยใหม่ ได้พร้อมสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า (PSYCAP) และใช้ศักยภาพในการพัฒนาที่จะนำพาทีมและองค์กรไปสู่เป้าหมาย ด้วยหัวและหัวใจในวิธีการแบบ ‘งานได้ผล คนเป็นสุข’ ภายใต้การเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้ได้จริงจากทีมนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์

 

วัตถุประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำที่โดดเด่นและผู้สนับสนุนที่เหมาะสม

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสร้างวิสัยทัศน์ในฐานะผู้นำอย่างเหมาะสม 

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะการบริหารคน  และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน

 

ผู้เข้ารับการอบรม

        หัวหน้างานจำนวน 50 คน

 

รูปแบบเกี่ยวกับการฝึกอบรม

บรรยายหลักการและตัวอย่างเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

กระบวนการทางจิตวิทยา ได้แก่ group dynamic และกิจกรรมสันทนาการผสมวิชาการเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง แล้วนำไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่บรรยายเพื่อให้เกิดความเข้าใจระดับลึกซึ้ง

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

จำนวน 2 วัน 1 คืน

 

หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

ผู้นำโดดเด่น ผู้สนับสนุนทรงคุณค่า : เรียนรู้การเป็นผู้นำ การกระตุก กระตุ้น ทีมงานสู่ความสำเร็จร่วมกัน

วิสัยทัศน์ผู้นำ : ฝึกทักษะการตั้งเป้าหมายในชีวิตและองค์กรอย่างเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง

สัมผัสตนเอง เข้าใจผู้อื่น : ฝึกเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่จริงแท้ของตนเอง และยอมรับผู้อื่นตามความเป็นจริง แล้วแสดงออกอย่างเหมาะสม เมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กัน

การสื่อสารภายในทีม : เรียนรู้ความเกี่ยวเนื่องของพฤติกรรมและจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมของตนที่มีผลต่อผู้อื่น และเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การฟังอย่างเข้าถึงใจ การถ่ายทอดความรู้สึกของตนอย่างลึกซึ้ง

เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ : เรียนรู้การมีอัธยาศัยกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีต่อกัน ลดช่องว่างระหว่างเพื่อนร่วมงาน

 


 

เมื่อ : 2013-07-24