หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
Team & Party

หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

• เรียนรู้การทำงานเป็นทีม : เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความกลมเกลียว เรียนรู้การเกื้อกูลและยอมรับซึ่งกันและกัน

• เรียนรู้การสื่อสารภายในทีม : เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การฟังอย่างเข้าถึงใจ การวางแผนที่จะพาไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

• เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ : เรียนรู้การมีอัธยาศัยกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีต่อกัน ลดช่องว่างระหว่างเพื่อนร่วมงาน

 

เมื่อ : 2016-01-08