หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
Happy Team, Happy Workplace

 

วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้ทักษะวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในทีม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม
 
หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม
• เรียนรู้การทำงานเป็นทีม : เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความกลมเกลียว เรียนรู้การเกื้อกูลและยอมรับซึ่งกันและกัน
• สุขและสำเร็จที่สร้างได้ : เรียนรู้การมีความสุขจากภายในตนเองและนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานกับหมู่คณะ
• เรียนรู้การสื่อสารภายในทีม : เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การฟังอย่างเข้าถึงใจ การวางแผนที่จะพาไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
• เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ : เรียนรู้การมีอัธยาศัยกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีต่อกัน ลดช่องว่างระหว่างเพื่อนร่วมงาน

เมื่อ : 2018-09-24