หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
Empowering the Team

 หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

• Happy Man Happy Team: เรียนรู้การสร้างความสุขจากตนเองและขยายไปสู่คนรอบข้าง กลายเป็นองค์กรที่มีความสุขและความสำเร็จ
• Effective Communication: เรียนรู้และฝึกทักษะการฟังอย่างเข้าถึงใจ
• Teamwork, Dreamworks: เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความกลมเกลียว ตระหนักในคุณค่าและหน้าที่ของตน
• แรงบันดาลใจ ใจบันดาลแรง: สร้างแรงบันดาลใจให้มีเป้าหมายในการเป็นมืออาชีพเพื่อความสุขและความสำเร็จ
 

เมื่อ : 2018-09-24