หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
การฝึกสติเพื่อประสิทธิภาพงานและความสุข

 เนื้อหาการฝึกอบรม 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการฝึกสติแบบประยุกต์ในที่ทกงาน ทั้งในเรื่องปัจจัย ปัญหาอุปสรรค และการหาแนวทางเพื่อการฝึกฝนตนเองร่วมกับผู้อื่นในที่ทำงานอย่างไม่แปลกแยก 
2. ฝึกทักษะที่จะช่วยในการฝึกสติในอิริยาบถต่างๆ เช่น การนั่ง การยืน การเดิน การรับประทานอาหาร การพูดคุย การทำงาน และการนอน 
3. เรียนรู้ทักษะการผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสุขให้แก่ตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เมื่อ : 2018-09-24