หน้าแรก หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับเรา บุคคลากร ติดต่อเรา
How to Build Workplace Motivation

 เข้าใจลักษณะของแรงจูงใจ ฝึกการประยุกต์ใช้แรงจูงใจต่อตัวเองและทีมเพื่อความสำเร็จ รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันที่มีคุณภาพ ภายใต้การเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้ได้จริงจากทีมนักจิตวิทยาการปรึกษาที่มีประสบการณ์

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

พนักงานจำนวน 30 คน

ระยะเวลาของหลักสูตร

6 ชั่วโมง

หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

Perception: เข้าใจหลักการรับรู้ ที่ทำให้มนุษย์มีแรงจูงใจแตกต่างกัน

Sources, types of motivation and how to gain them: รู้จักแหล่งที่มาและลักษณะของแรงจูงใจ และวิธีสำรวจลักษณะแรงจูงใจของมนุษย์

Getting out from comfort zone: สร้างประสบการณ์การฝึกออกจากโซนสบายเพื่อเติบโต

Techniques to build our own motivation: เรียนรู้และฝึกเทคนิคการสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง

Boost up team motivation: ฝึกทักษะการสร้างแรงจูงใจแก่ทีม

Calibrate motivation to work: ฝึกนำทักษะการสร้างแรงจูงใจไปใช้ในชีวิตการทำงาน 

เมื่อ : 2020-03-24