สถาบันวันที่ฉันตื่น (awakening days institute)
เป็นองค์กรให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองทั้งในมิติส่วนบุคคล เช่น ทักษะชีวิต การค้นหาตนเองเพื่อการเรียนและการทำงาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ ศิลปะการใช้ชีวิต และการเจริญสติในชีวิตปัจจุบันสมัย มิติสังคม เช่น การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้ตาม การเป็นผู้ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมิติของครอบครัว เช่น การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ การสร้าง ครอบครัวที่แข็งแรงทั้งเศรษฐกิจและความรักรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพื่อให้เกิดความงอก งามแห่งชีวิต โดยในทุกมิติของการบริการวิชาการเหล่านี้จะมี "สติ" และ "ความเบิกบาน" เป็นพื้นฐานสำคัญ
ตื่นจากการไม่รู้
ตื่นจากการไม่เข้าใจ
ตื่นจากการหลงลืม
เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพแห่งการ "ตื่น" อยู่ในตัวทั้งสิ้น

เนื่องจากทุกหลักสูตรจะประกอบด้วยหลักการฝึกสติแบบประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตของผู้คน ในปัจจุบัน สถาบันวันที่ฉันตื่น (awakening days institute) จึงประกอบไปด้วยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอันหลากหลาย ทว่านอกจากจะเชี่ยวชาญในสาขาของตนเองแล้ว วิทยากรทุกท่านยังฝึกฝนเรียนรู้การฝึกสติในรูปแบบต่างๆ เป็นการส่วนตัวอีกด้วย ซึ่งการ ฝึกสตินี้เองคือองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้หลักสูตรการฝึกอบรมของ สถาบันวันที่ฉันตื่นมีความโดดเด่นที่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้ "ตื่น" ขึ้น

^