อ.วชิรา บุตรวัยวุฒิ

ที่ปรึกษาสถาบันวันที่ฉันตื่น

อดีตข้าราชการดีเด่น กรุงเทพมหานคร ที่โดดเด่นด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อดีตรองอุปนายกสมาคมจิตวิทยาคลินิก เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่จบจิตวิทยาอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัด และวิทยากรอันดับต้นๆ ของประเทศ เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ที่บรรยายได้สนุก ลึกซึ้ง ที่สำคัญ นำไปใช้ได้จริง

ประสบการณ์ทำงาน :

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- Certified of Therapeutic Community ,Daytop Institute., USA.

ประสบการณ์การทำงาน

- หัวหน้าสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
- C.E.O. บริษัท CIFAC จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ สวนนงนุช
- ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
- ที่ปรึกษาโครงการพฤติกรรมผู้นำในองค์กร บ.เซเรบอส จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ Talent Management บ.THINK BEYONDจำกัด

ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษา Awakening Day Institue (สถาบันวันที่ฉันตื่น)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บ. More Than Free จำกัด ((Duty Free, Bangkok Airway)
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ บ. Math House
- ที่ปรึกษาและผู้ดำเนินโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงพยาบาลสุขุมวิท
- ที่ปรึกษาและผู้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงเชียงใหม่
- ครูของสมาคมไทยโค้ช
- อ.พิเศษ นศ.ป.โท สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยชียงใหม่
- วิทยากรบรรยาย EQ ของสถาบันต่างๆ
1 หลักสูตร MDP คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาฯ (Mini-MBA)
2. หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
3. หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล และ Fellowship คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
4. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- วิทยากรบรรยาย ความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างทีม ภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร จิตวิทยาการบริหาร ให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ธ.แห่งประเทศไทย บริษัทเครือซิเมนต์ไทย บริษัท ปตท. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ

ประวัติทางสังคม

* อุปนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
* ข้าราชการดีเด่น สำนักอนามัย ก.ท.ม.ปี 2546

ผลงานด้านวิชาการและหนังสือ

*Art Feeimg กับการให้คำปรึกษ


^