ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์

นักจิตวิทยาการปรึกษา / วิทยากร

นักจิตวิทยาการปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ certified 2 หลักสูตรจาก European Institute of Applied Buddhism เยอรมนี ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น ฝึกอบรมด้านการพัฒนาตนเอง การสร้างทีมงานในองค์กรของรัฐ เอกชน และสถานบันการศึกษา ด้วยกิจกรรมจิตวิทยาเชิงบวกและการเจริญสติสำหรับยุคสมัยใหม่อย่างอารมณ์ดี มีผลงานหนังสือระดับ best seller ในเครืออมรินทร์คือ ‘5 วันที่ฉันตื่น กับ ติช นัท ฮันห์’ และ ‘21 คืนที่ฉันหายใจ ในหมู่บ้านพลัม’

ประสบการณ์ทำงาน :

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น
อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักจิตวิทยาการปรึกษา โครงการ Employee Assistant Program (EAP) บริษัท OPTUM
นักจิตวิทยาการปรึกษาและล่ามแปลภาษาประจำโครงการ คลินิกฝังเข็มผู้ติดเชื้อ HIV โรงพยาบาลแม่ออน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ Laura Louie Hope Foundation ประเทศแคนาดา
นักจิตวิทยา / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาด้านการสร้างทีมและการพัฒนาตนผ่านการฝึกสติ
รองประธานกรรมการมูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

การศึกษา
ปริญญาเอก จิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศิลปศาตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Certified - Path of the Buddha (The Europian Institute of Applied Buddhism - EIAB) เยอรมนี
Certified - Science of the Buddha (The Europian Institute of Applied Buddhism - EIAB) เยอรมนี

หน่วยงานที่ฝึกอบรมหรือบรรยาย (บางส่วน)
องค์กรเอกชน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน (Dtac)

บริษัท Thai Oil จำกัด

บริษัท Johnson & Johnson Global Thailand

บริษัท PANDODA จำกัด

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิตัลไทย จำกัด

บริษัท ซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด

บริษัท BMW Thailand จำกัด

บริษัท AIA จำกัด

ธนาคาร Citibank

บริษัท DIAGEO จำกัด

 

หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ตุรกี
สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงจากาตาร์ อินโดนีเซีย

สถานเอกอัคราชทูตไทย กรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน

สถานเอกอัคราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร

สถานเอกอัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรมการค้าภายใน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เชียงใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย เชียงใหม่
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศักษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลสุรินทร์
สถาบันธัญญารักษณ์ ขอนแก่น
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่

งานเขียน
Summer Job in USA : Work & Travel ฉบับนักศึกษา' สำนักพิมพ์วงกลม พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2550
'สูงวัย ไม่สูญค่า' (ร่วมเขียน) โดยการสนับสนุนของ สสส. และ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2550
'ห้าวันที่ฉันตื่น กับติช นัท ฮันห์' หนังสือแนะนำจากโครงการ ประกวดหนังสือดีเด่น รางวัล 7 Book Awards ประจำปี 2551 พิมพ์ครั้งที่ 8 พฤษภาคม 2555 สำนักพิมพ์อมรินทร์
‘ดูแลกันในวันลืมเลือน’ พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2555 สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
'21 คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม' เล่ม 1 เมษายน 2554, เล่ม 2 กรกฎาคม 2555, เล่ม 3 สิงหาคม 2557 มูลนิธิหมู่บ้านพลัม
'วัดเพื่อพัฒนาเยาวชนและครอบครัว' เมษายน 2556 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์
อาสาสมัครมูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เพื่อการภาวนาเจริญสติตามแนวทางของท่านติช นัท ฮันห์ จากหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน


^