อ.อังคณา นักสำรวจ

นักจิตวิทยาการปรึกษา / วิทยากร / Senior Consultant

นักจิตวิทยาการปรึกษาที่นอกจากจะมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้คะแนน TOEIC เต็ม 990 คะแนนแล้ว ยังเป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในหัวข้อด้าน Growth Mindset เพื่อพัฒนาตนเอง ทักษะการสื่อสาร และการเข้าใจบุคลิกภาพที่แตกต่างเพื่อทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบและดำเนินการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยผสมผสานการเรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติกับเทคนิคการสร้างแรงจูงใจทางจิตวิทยา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เปิดสอนและจัด In-House Training ให้กับองค์กรที่สนใจ

ประสบการณ์ทำงาน :

การศึกษา

  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Professional Certificate

  • Nonviolent Communication, Semsikkhalai (2019)
  • Outward Mindset, Arbinger Institute (2020)
  • Basic Cognitive Behavior Therapy, CU (2021)
  • Industrial and Organizational Psychology (Foundation program) , CU (2021)
  • Working Remotely with I.C.E Team, Tirian (2020)
  • Target Selected Interview Training, Facilitator Skills Training, Service Manager Assessor Training Development Dimensions International, Bangkok (2014)

^